• Кыр
 • Рус
 • Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Нормативдик Актысы

  Документтин аталышы
  I. Адистештирилген финансылык-кредиттик уюмдардын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар
  1

  "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик уюмунун ишин жөнгө салуу эрежелери

  2

  Кредиттик бюронун отчет толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси - "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө

  3

  "Адистештирилген финансы-кредит уюму "Кредиттик союздардын каржы компаниясы" ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо

  4

  Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелери

  5

  "Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо

  II. Кредиттик союздардын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар
  1

  "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобо

  2

  Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салган эрежелер

  3

  "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүдө" жобо (күчүн жоготту)

  4

  "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобо (күчүн жоготту)

  5

  "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо

  6

  Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет формаларын толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр

  7

  Улуттук банк тарабынан сунушталган, кредиттик союздардын маалымат системаларына карата минималдуу талаптарды аткаруу боюнча убактылуу сунуш көрсөтмөлөр

  8

  Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо

  9

  Кредиттик союздардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоо

  10

  Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө Нускоо

  III. Микрофинансы уюмдарынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар
  1

  "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө" жобо

  2

  "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо

  3

  Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелери

  4

  "Кыргыз Республикасынын аймагындагы жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укукка ээ эмес микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоосу жана РППУну түзүүсү боюнча жалпы принциптери жөнүндө " убактылуу жобо (күчүн жоготту)

  5

  "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо (күчүн жоготту)

  6

  "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарга тышкы аудит жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" убактылуу жобо

  7

  Микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо

  8

  Микрокредиттик компаниянын жана микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун формаларын толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр

  9

  "Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо

  10

  Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетун толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр

  11

  Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында маалымат системасынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөр

  12

  Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө

  13

  "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо

  14

  Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоо

  15

  Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө

  IV. Акча алмаштыруу бюролорунун ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар
  1

  "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо

  2

  "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө жобо

  3

  "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо

  V. Исламдык каржылоо принциптери жөнүндө жобо
  1

  "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө" жобо

  2

  "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо

  3

  Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо

  4

  "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо (күчүн жоготту

  5

  Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин" бекитүү тууралуу

  6

  Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелери

  7

  "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо (күчүн жоготту)

  8

  Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо.

  9

  Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо.

  10

  Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо.

  11

  Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр

  12

  Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр

  13

  Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр

  14

  "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле "ислам терезесине" ээ банктык эмес финансы-насыя уюмдарынын финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат сунуштоосуна карата талаптар жөнүндө" жобо

  VI. Кредиттик бюролордун ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар
  1

  "Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо

  2

  Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелери

  3

  Кредиттик бюронун отчет толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр

  VII. Банктардын жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар
  1

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө
  (күчүн жоготту)

  2

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө

  3

  Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө

  4

  Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун тартиби

  5

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөлүк мүлк менен иш алып баруу тартиби

  6

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө

  7

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган банктардын жана башка банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо

  8

  Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө

  9

  Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу

  10

  "Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо (жаңы редакция)

  11

  Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында, кредиттик союздарында жана адистештирилген финансы мекемелеринде ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо

  12

  Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоо

  13

  Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө жобо

  14

  Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө жобо

  15

  Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчетту толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр

  16

  Банктардын баалуу кагаздар менен иштөө жөнүндө жобо

  17

  Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө жобо

  18

  Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктарында жана финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планы

  19

  Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобо

  20

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү жобо

  21

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан иши жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын бухгалтердик баа берүүлөрүндөгү өзгөрүүлөрдү, эсепке алуу саясатындагы өзгөрүүлөрдү жана финансылык отчетторундагы фундаменталдык каталарды корректировакалоолорду эсепке алуу боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр

  22

  Микрокаржылоо уюмдары жана кредиттик союздар үчүн бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр

  23

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит уюмдардын финансылык отчет түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө жобо

  24

  Пайыздык кирешелерди чегербөө статусун берүүнүн тартиби

  25

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө жобо

  26

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө жобо

  27

  Тике банктык көзөмөл жөнүндө жобо

  28

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоо

  29

  Кыргыз Республикасынын ФКУнун кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар, башка финансы-кредит уюмдары, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо саясаты жана негизги принциптери

  30

  Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда басымдуулук абалын аныктоо тууралуу жобо

  31

  Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сыйакы өлчөмү жөнүндө маалыматтарды таркатууда эффективдүү пайыздык чендерди эсептөө жөнүндө жобо

  32

  Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо

  33

  Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талапртар жөнүндө жобо

  34

  Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө жобо

  35

  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банк эмес финансы-кредит уюмдарда ички контролдук системасын жана ички аудитти уюштуруу боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр

  Бардык укуктар корголгон © 2023